Griezcjs clatronic

Ikviens mîl tradicionâlos poïu bigos no îpaða kâposti, kas audzçti viòu paðu ekonomikâ. Atkarîbâ no reìiona vai vçlmçm, problçma var bût bagâta kâposti. Tradicionâlos bigos veido raudzçts un salds kâposti, kas sajaukti kopâ. Tomçr daþi no viòiem strâdâ no vienas puravas vai viena salda. Es to gribu un tikai no sava veida.

Kâpostus ïoti smalki sagrieziet, jo tad mçs no tâ iegûsim svarîgu garðu. Paði nazis ir grûti izveidot. Veikalâ ir vçrts iegâdâties kâpostu griezçju. Tie ir lçti, bet tie ir ïoti auglîgi un atbalsta çdienu gatavoðanu no kâpostiem. Tâ ir taisnîba, ka tai ir savs izmçrs, tâpçc tas ir mazs, jo tas ir komforts. Tipisks griezçjs ir izgatavots no vienkârða koka un asmens. Kaut arî jûtaties, mums jâdomâ par pirkstiem, jo tâ asmeòi ir ïoti augsti. Tomçr, pareizi izmantojot, tam nevajadzçtu notikt. Izmantojot to, tas ir lieliski labvçlîgi, ka ikvienam vajadzçtu izskatîties.Lîdztekus kâpostiem labs bigos ir vajadzîgs atðíirîgs gaïa, proti, ðíiòíis, desa, bekons vai jauns, kam tas patîk. Mums ir vajadzîgas daþas garðvielas. Pipari un sâls bûs ideâli piemçroti ðim panâkumam. Ir arî vçrts pievienot íekars lauru lapas, kas radîs aromâtu no pazîstamas problçmas. Jûs varat arî pievienot sçnes un sçnes bigos, lai gan tâs nav nepiecieðamas. Kopumâ bigos ir daudz grupu, kas papildus katrai mâjai to pazîst unikâlâ risinâjumâ arî daþâm pilnîgi atðíirîgâm gaumçm. Gaïu var nekavçjoties ievietot katlâ, lai pagatavotu citus kâpostus ar elementiem vai ceptu vai apceptu iepriekð. Tikai pçc tam dodiet viòiem pârçjo maltîti. Bigos vajadzçtu vârît apmçram 40 minûtes, lai to nededzinâtu. Virtuvç çdiena gatavoðanas laikâ jûs izvçlaties visu aromâtu no pot. Jûs varat paâtrinât gatavoðanu, izmantojot spiediena plîti. Pateicoties viòam, mçs beigsim bigos, un viss aromâts bûs tâdâ veidâ, kâ mçs nebûsim aizbçguði. Tas dos jûsu çdienam papildus garðu.Problçma ir çdiens, ko mçs varam kalpot citâm svinîbâm. Lielai dzimðanas dienai vai vîrieðiem. Ikviens zina, ka bigos garðo daudz citâ dienâ pçc apdares.