Gdaoskas elektronu mikroskops

Paðlaik metalurìija ir daïa no plastmasas veidoðanas un dibinâðanas procesiem, bet ir ieinteresçta studçt grupas makro klasç. Ðajâ brîdî parasti tiek iegûts metalogrâfiskais mikroskopija.

Mikroskopija ir kaut kas pirms simts gadiem. Un tikai atkarîbâ no nesenâs mikroskopijas metodes viòi sâka lietot metalurìiju. Mûsdienâs tie ir nepiecieðami grâmatas ar inþeniertehniskajiem lîdzekïiem laikâ. Metalogrâfiskie mikroskopi ir ïoti raksturîgi jau minçtajâ laukâ, kas, cita starpâ, rotç metâla defektu vai to atklâjumu testçðanai. Tad attçlveidoðanas tehnoloìija tiek audzçta nepârskatâmos paraugos. Metalogrâfiskie mikroskopi cita starpâ ietver elektronu mikroskopus, kas turpina novçrot atomu stadijas struktûru un gaismas mikroskopus, kam raksturîgs mazâks palielinâjums. Novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðos rîkus, ir ïoti svarîgi, jo pateicoties tam, mçs varam atrast citu veidu mikrokrâpçjumiem dokumentâ, tas ir, to izcelsme. Ir iespçjams pastâvçt ârpus fâzes daïas aprçíinâðanas, kâ arî precîzu atseviðíu posmu noteikðanu. Pateicoties tam, mçs varam arî novçrtçt ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus daþâdus svarîgus elementus no metalurìijas viedokïa. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi ïauj reâli novçrot materiâla struktûru, pateicoties kam perspektîvâ mçs varam novçrst daudzas nevçlamas kïûmes.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ïoti svarîga, jo mçs varam âtri atrast materiâla defektus. Vienmçr atcerieties, ka ðâda veida mçbeïu apstrâde ir sareþìîta. Tikai kvalificçtâm personâm ir jâizpilda ðis pieredzes nosacîjums.