Gazes balona iezemcdana

Daudzi cilvçki ir pârsteigti, vai ðíçlçja iegâde atmaksâjas. Viss vçlas bût vai nav. Ja grieðanas maðîna plâno dzîvot tikai vçl vienu virtuves galdu, tad pirkums ir jâpârtrauc. Veiksmîgi, kad mçs novçrtçjam komfortu un pavadâm daudz laika virtuvç, gatavojot çdienus un desertus, paðreizçjâ pareizâ alternatîva ir vienkârða!

Griezçjs ir tradicionâla alternatîva parastam nazim. Pateicoties tam, mçs pâris sekundçs sagrieþam maizi uz ðíçles taisnas biezuma. Tas ir vienâds gan aukstai gaïai, gan sieram - viegli un efektîvi un galvenokârt estçtiski. Tomçr nav pareizi, ka tâ gaida, kad mâkslâ nonâk tikai grieðanas dçlis un nazis.

Svarîgâkie punktiSvarîgâkie slîpmaðînas faktori ir rotçjoðs asmenis ar grieðanas biezuma regulçðanas diapazonu, padevçju un korpusu. Asmeòi var bût gaiði vai zobaini. Galvenie ir ideâli piemçroti siera un aukstâs gaïas izcirðanai, savukârt zobainie ir universâli. Ideâlâ gadîjumâ, ja asmeòi ir bûvçti no mums, mçs esam sacietçjuði, jo pateicoties tam tie ir izturîgâki. Kas attiecas uz griezçjinstrumentu, mçs varam izvçlçties tos, kas izgatavoti no nerûsçjoðâ vai titâna, vai plastmasas - plastmasas ir pietiekami mâjas lietoðanai. Tas ir vienîgais padevçjam. Ka mçs esam ideja izmantot ierîci bieþi, izvçlamies tçrauda, un plastmasas paplâte darbosies cilvçkiem, kuri sagrieþ pârtiku retâk. Jâpievçrð uzmanîba arî tam, vai stûmçjs tiek dots stûmçjs - bez tâ mçs saskaramies ne tikai ar daþiem precîziem griezumiem, bet galvenokârt uz pirkstu zaudçðanu.

Papildus pamataprîkojumam raþotâji bieþi vien iekïauj citus interesantus sîkrîkus. Dzert no tiem ir paplâte ðíçlçs sagrieztiem ðíçlîtçm - pateicoties tam, grieðana ir higiçniskâka, un pçc tam mums ir daþas tîrîðanas. Vçl viena interesanta garða ir naþu asinâtâjs vai kabeïu glabâðanas kaste.

Vai griezçjs ir vienîgais?Ðâds ziedojums mâjsaimniecîbas vajadzîbâm parasti maksâ PLN 150-400. Tirgû ir arî iebûvçti griezçji, bet to vçrtîba svârstâs no PLN 500 lîdz PLN 1500. Uzlabotas iekârtas, kas galvenokârt paredzçtas veikaliem un gastronomijas telpâm, paðlaik ir lielas izmaksas, kas sastâda apmçram 2000-5000 PLN. Tomçr, pçrkot tos ir viegli samaksât, kad mçs to pârveidojam par saglabâtu laiku.