Gatavojoties kazu spclei

Kâzu plânoðanaVisiem cilvçkiem kâzu diena ir spçcîga pieredze. Un es negribu to, vai mçs païaujamies uz kâzu jçgu vai tad esam mûsu lielâkais sapnis. Esmu sapòojis par pçdçjo brîdi kopð bçrnîbas. Un tas kïuva. Mans ilgais lîgavainis man piedâvâja. Mçs sâkâm sagatavoðanâs darbus ðim nozîmîgajam notikumam. Istaba, kleita, uzvalks ir svarîga lieta, par ko mçs domâjâm. Viòi neplânoja apmeklçt katru lielo kâzu ballîti, tâpçc telpu varçja atrast diezgan âtri. Kâzu kleitu es to pasûtîju. Es jau sen esmu pazîstams, ko es gribu, tâpçc es pat nemçìinâju meklçt biznesâ, bet es devos uz ðuvçju. Runâjot par uzvalku, nâkotnes cilvçks vispâr neiesniedza sûdzîbu. Viòð gribçtu kleitu savu veco tçrpu, jo viòð, kâ viòð to apliecinâja, jutâs kâ tâds. Piederumi arî gâja âtrâ âtrumâ.

Kâzu gredzenu izvçleIr vçl daþâdi kâzu gredzeni. Mums gan patîk vienkârðas, modernas lietas. Lîgumâ ar pçdçjiem laulîbas gredzeniem un gribçja, lai tiktu aizturçti mûsdienîgâ veidâ. Mçs nâca klajâ ar ideju, ka tâ ir gaiða un sarkana zelta piesaistes dzîve. Mçs meklçjam nedaudz, bet mçs to atradâm gandrîz perfekti. Pirms viòi var saòemt salonâ, viòi mums piedâvâja îslaicîgas joslas, lai piedalîtos.

Pagaidu laulîbas gredzeni?Iespçjams, ka ðî ir jauna tendence, lai saglabâtu pirkstus pçdçjâs rotas. Tas mani mazliet smçjâs, un vçlâk es sapratu, ka, ja man tas bûtu cits gredzens, mans lîgavainis bija acîmredzams. Galu galâ, kas klients vçlas valkât zâles uz pirkstiem? Viòiem nepatîk bût gredzeniem. Mçs piekritajam ðâdam risinâjumam un meklçjam mûsdienîgus kâzu gredzenus. Mans nâkamais vîrs strâdâja un uzzinâja visu par ðo saiti. Îpaði brilles. Un tieði alus krûze. Bet man jâatzîst, ka viòð viòai bija lepns. Un viòð sevi reklamçja visiem saviem draugiem. Bija dîvainas situâcijas. Daþi domâja, ka mçs jau esam precçjuðies un ka mçs tos neinformçjâm. It îpaði viena tante bija stipri apvainota, un viòai bija grûti pârliecinât, ka pareizie gredzeni nav pareizi. Viòa teica, ka pasaule bija traka un viòa nerîkosies ðajâ trakumâ. Bet viòa apsolîja, ka viòa nâk kâzas. Mierâ viòi no juveliera saòçma atbilstoðus kâzu gredzenus. Tie bija oriìinâli. Tikai tas, ko mçs pasûtîjâm. Tagad mçs nevaram gaidît, lai tiktu oficiâli dibinâts.

ceremonijaLîdz galam ðî populârâ diena ir ieradusies. Laika apstâkïi bija perfekti, saule spîdçja, kas, iespçjams, ir delikâts grunts apakðâ. Es nepieòemu nevienu mâòticîbu, bet man tas patika. Baznîca bija laba, gaumîgi iekârtota, kas bija mans nopelns, un es arî cietu. Viòi patieðâm stâvçja pie izaicinâjuma. Mçs tçrpâm lîdz viesu masâm. Priesteris mums iedroðinâja. Vissvarîgâkie vârdi bija ðâdi: Jâ. Mçs bijâm âtri partneri un sievu. Tie bija ïoti pozitîvi. Tagad ir pienâcis laiks spçlçt. Mums bija kâzas. Mçs visi pârcçlâmies uz nomâtu telpu, tika pasniegtas svçtku vakariòas. Iepriekð sakârtotais oríestris spçlçja karbonâde. Dejas un partijas nebija. Visi bija jautri lîdz rîtausmai. Tajâ laikâ tâ neapðaubâmi bija îpaða diena.