Gatavojiet kapostu darzeous

Atseviðíos uzòçmumos un zîmolos tiek atgrieztas vai uzglabâtas vielas, ko var uzskatît par sprâdzienbîstamu gaisu. Jo îpaði, bûs tâdas vielas kâ gâzes, ðíidrumi un cietas vielas ar lielu dezintegrâcijas pakâpi, piemçram, ogïu putekïi, koksnes putekïi utt.

Ðâdâ gadîjumâ darba devçjiem ir pienâkums izveidot sprâdzienbîstamîbas novçrtçjumu un sprâdziena riska novçrtçjumu. Îpaði jânorâda uz vietâm un dzîvokïiem, kur parâdâs lielâkie sprâdziena draudi. Sprâdzienbîstamâs zonas jânorâda arî ârçjâs virsmâs un dzîvokïos. Turklât darba devçjiem ir jâsagatavo grafiskâ dokumentâcija, kas regulçs un norâda arî faktorus, kas var radît aizdegðanos.

Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums jâveic, pamatojoties uz Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija rîkojuma prasîbâm, patiesîbâ, minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz veselîbu un droðîbu darbâ, kas saistîtas ar sprâdzienbîstamas atmosfçras iespçjamîbu darba dzîvoklî. 931.

Kâ daïu no sprâdzienbîstamîbas novçrtçjuma tiek veikti objekta raksturlielumi. Tas ir norâdîts uz tâ izmçriem, stâvu skaitu, telpâm, tehnoloìiskajâm lînijâm utt. Ir novçroti faktori, kas var radît ugunsgrçku vai sprâdzienu. Ir pasâkumi un veidi, kâ samazinât un novçrst ugunsgrçka un sprâdziena draudus. Ir definçts, kâda ir degoðu vielu grupa, kas var izraisît potenciâlu sprâdzienu. Mçs apgûstam inovatîvus risinâjumus, lai samazinâtu eksplozijas risku.