Gastronomijas iekartas ozolkoka ieguve

Savâs mâjâs bieþi var atrast restorânos izmantojamâs profesionâlâs çdinâðanas iekârtas. Piemçrs var bût vçl izdevîgâki griezçji. Kâda metode uzlabo ikdienas darbu virtuvç?

Daudz laikaIzmantojot speciâlu griezçju, ievçrojami samazinâs çdienu gatavoðanas laiks. Tâ vietâ, lai sagrieztu katru gaïas, siera vai maizes posmu, vienkârði izmantojiet ðo çrto ierîci. Pateicoties viòam, rîta sviestmaiþu izveidei vajadzçs divas reizes mazâk laika nekâ darît to normâlâ veidâ. Sviestmaiþu sagatavoðana visai ìimenei izrâdîsies populârâka un negribçs atrast daudz vairâk nekâ daþus mirkïus.

precizitâteSlîpçtâji dod pareizo veidu, kâ samazinât nepiecieðamâs sastâvdaïas. Piemçrs, iespçjams, ir dzîvs griezçjs, kas dod un regulç ðíçïu biezumu. Mûsu fantâzija un vajadzîbas nosaka, vai mûsu plânotie çdieni tiks sagriezti biezâ vai plânâ veidâ. Ðî precizitâte vairâk ietekmç çdienu estçtiku. Ne vairâk nevienmçrîgi sagriezti ðíçlîtçs, netîras sviestmaizes. Pateicoties slîpmaðînas lietoðanai, visi izstrâdâtie izstrâdâjumi izskatîsies kâ profesionâla ðefpavâra.

garðaIr produkti, kuru sagrieðana, kas daþkârt rada mums daudz grûtîbu. Cietie sieri vai daþi dârzeòi bieþi neïauj tos sagriezt plânâs ðíçlîtçs. Daudzu çdienu gadîjumâ garða ir atkarîga no to elementu biezuma. Tas pats attiecas uz gaïas sagatavoðanu. Slîpmaðînas ïaus jums sagriezt gaïu kopâ ar kaulu skolâ, kas ir daudz tuvâka un daudz veiksmîgâka nekâ tradicionâlâs formas. Turklât gaïas gabaliòos sagriezta gaïa zaudç daudz mazâk ûdens, pateicoties kuram tas ir spçcîgs un garðîgs.

çrtîbaMçs varam sagriezt gandrîz visus pârtikas produktus: sieru, gaïu, gaïu, dârzeòus. Pateicoties tam, mçs varam viegli pagatavot zupas un citus çdienus un salâtus. Mums nebûs jâievieto sareþìîti naþi sieros un iepakojumos. Vienlîdz viegli ir sagriezt kaulu un selerijas sakni, izmantojot ðíçlçju.