Fiskala kase

Pârdevçjiem ir baþas un kontrole attiecîbâ uz kases aparâtu. Tomçr ne viss iet savu ceïu un tâpat kâ mçs gribçtu. Kases aparâts ir maðîna - elektroniska ierîce, kas daþkârt neizdodas.

pavadzîmePirms mçs pierodam pie pârdoðanas kasç, pârâk maz laika. Lai gan jâatzîst, ka çdieni mums strâdâ daudz. Viòi lasa svîtrkodus un pçc tam paði izdrukâ kvîti vai rçíinu. Nu, vienkârði ... kvîts vai rçíins? Lieta bija nenozîmîga un neatbilstoða, un tomçr tâ nav. Tâ kâ mçs uzdodam sev jautâjumus, ko dot klientam kvîti, kas uzdrukâta uz fiskâlâs summas vai rçíina. Speciâlisti steidzas pievçrst uzmanîbu - viòi saka, ka jums ir jâizsniedz kvîts, bet jâsniedz klientam rçíins. Svarîgi ir tas, ka faktûrrçíina izsniegðana fiziskai sievietei, kas neveic uzòçmçjdarbîbu vai vienotas likmes lauksaimnieku, neatbrîvo pârdevçju no pienâkuma reìistrçt pârdoðanu fiskâlajai summai. Galu galâ, klients var pieprasît rçíinu - tad viòam tiek izsniegts viòa sâkotnçjais rçíins.

novecošanas tablešu klasifikācija

kvîtsKâ ar kvîti? Nu, fiskâlais kvîts nonâk pçdçjâ rçíina punktâ, kas kïûst par nodokïu maksâtâja dokumentâciju. mûsdienîgâ veidâ mçs izvairîsimies no dubultas nodokïu maksâðanas par konkrçtu pârdoðanu. Kvîts ir pârdoðanas apliecinâjums. Bieþi tiek izveidots uz fiskâlâs summas uzlikts kvîts ar rçíina izrakstîðanas gadîjumu. Tâdçï ir arî pamats reklamçt produktu, kas ir atklâts kâ bojâts, vai arî tas neatbilst klientu vçlmçm. Kvîts ir plaði un ir garantija. Pretçji ðíietamajam, ðis darba posms - izdruka no cieða kases aparâta, ârkârtîgi svarîgs dokuments. Elzab fiskâlie printeri atrodas dzîvoklî, lai izdrukâtu gan kvîti, gan rçíinu.Mçs bieþi samazinâm kvîti, mçs to mest. Bet sezonâ, kad tas ir kaut ko vçrtîgu pirkumu, ir vçrts domât par kvîti, kur tas ir paredzçts. Es smejos ar daudziem cilvçkiem, kas ieviesa èekus seifâ ar pastâvîgu svaidîðanu. Bet es arî redzçju, ka cilvçki saòem kvîti un sacîja, ka produkts, ko viòi kâdu laiku bija nopircis ðajâ biznesâ, ir vecs. Tâtad paðai saòemðanai tas ir fakts, ka viòi samaksâja par to, ko viòi rada maisâ, bet pârçjiem tas ir pçdçjais iemesls rûpçties par produktu.