Elektriska kontaktligzda c 330

Mums visiem ir tikai elektriska iniciatîva. Mçs enerìiju izmantojam praktiski visur, tâpçc ir ïoti svarîgi kaut ko zinât par elektrîbu. Daudziem tipiem tas ir tikai spraudòa iekïauðana dzîvoklî vai proverbial apgaismojums.

Un tomçr daudzâs situâcijâs ir nepiecieðamas plaðâkas zinâðanas par iespçjâm, kuras mums vajadzçtu izmantot arî ar elektrîbu. Ðâds pamatinstruments, kas ir ïoti svarîgs jebkura veida ekspluatâcijas negadîjumiem, ir jaudas slçdzis, kas liek mums slçgt baroðanas avotu vai telpu, kurâ mçs esam.Strâvas slçdþi ir attîstîjuðies. Jaunâkâ paaudze neatceras vecos ieskrûvçjamos domkratus, kas diemþçl joprojâm ir atrodami daudzâs mâjsaimniecîbâs lîdz pat ðai dienai. Lai aizvçrtu enerìijas avota avotu vietai, ðâdam koríim bija jâbût atskrûvçtam, un pçc tam tas bija pietiekami. Satiksmes sastrçgumi arî tika galvenokârt iznîcinâti, kâ rezultâtâ tika nodarîti lieli bojâjumi un, protams, netîðas kïûdas ðâdas enerìijas piegâdç. Viòu vietâ bija arî skrûvçjami aizbâþòi, kuriem varçtu bût arî ârçjs slçdzis, kas aizsargâ spraudni no dedzinâðanas. Daþu pârtraukumu vai ðo saulgrieþu laikâ vçtras laikâ ðâds koríis automâtiski izslçdzas, lai mûsu mâjas aprîkojums varçtu tikt aizsargâts pret iespçjamâm kïûmçm. Ðâdiem jaudas relejiem tomçr bija laba vide, un tâ nedarîja pareizo lietu, tâpçc tehnoloìija ir nolçmusi iet ar klimata gaisotni un ðie jaudas slçdþi ir pilnîgi jauns izskats.Spçlçðana ar elektrisko vçlmi ir ïoti nopietna. Senâs celtniecîbas laikâ, kur vienmçr ir vecs uzstâdîjums, ir vçrts sniegt mûsdienîgus jaudas relejus savâ interjerâ, pateicoties kuriem mçs varam justies droði arî tad, ja notiek spçcîgas atmosfçras izplûdes, kurâm ir ârkârtîgi grûts spiediens uz elektroenerìijas. Ðâdu rîku izmantoðana rada arî estçtikas pakâpi uzturçðanâ vai telpâs, kurâs atrodas ðâdi modernie slçdþi. Mûsu mîïajiem ir vçrts ieguldît vienkârðâ droðîbâ, jo tie patieðâm ir ïoti noderîgi instrumenti, kas ir ïoti svarîgi sievietçm, kuras baidâs no attiecîbâm ar plûsmu. Ðâdus slçdþus var viegli atrast noliktavâs ar elektriskajâm ierîcçm. Mçs arî nevçlamies atstât mâju, lai nopirktu ðâdus priekðmetus, jo bûvniecîbâ mçs atrodam daudz interesantu veikalu ar paðreizçjo sortimentu.