Drodibas bakalaura darbi

Rûpnîcas zâles un noliktavas ir telpas, kurâm vienmçr ir nepiecieðams atbilstoðs apgaismojums. Svarîgi ir noteikt darba un darba droðîbu. Tâpçc ir svarîgi ieguldît labâ saistîbâ.

Fluorescçjoðiem gaismekïiem ir maz iespçju, kas ir lielisks risinâjums cita veida raþotnçs. Virs cilvçku, viòi ir spçcîgas, tîras gaismas avots, kas atvieglo darbu. Tajâ paðâ laikâ ðâdas gaismas izmantoðana ir ïoti noderîga ekonomisku iemeslu dçï. Pareizâs gaismas devas nodroðinâðana milzîgâs zâlçs rada lielas izmaksas, tâpçc ietaupîjumi paðreizçjâ zonâ var dot lielu ieguldîjumu uzòçmuma budþetâ.

Îpaði dârga iezîme, kurai ir fluorescçjoði gaismekïi, ir arî fakts, ka atðíirîbâ no vecajâm spuldzçm neraþo siltumu. Tajâ laikâ tas ir ârkârtîgi svarîgi telpâm, kurâs ir daudz pasaules avotu. Ðâdâ veidâ fluorescçjoðo gaismekïu izmantoðana, pirmkârt, ïaus vieglâk uzturçt noteiktu temperatûru objektâ. Tas ir reâls, piemçram, dzîvokïos, kur ir procesi, kas dod milzîgu siltuma daudzumu.

Fluorescçjoðie gaismekïi ir daudz izturîgâki nekâ vecâs spuldzes. Tas tikai parâda, ka viòiem nebûs bieþi jâapmainâs. Pçc tam tâ pârslçdzas uz zemâkâm ekspluatâcijas izmaksâm, kâ arî ïauj palielinât jûsu mâjas efektivitâti.

Protams, jums ir jâizveido tas, ka ðâdiem gaismekïiem bûs nepiecieðama pareiza uzstâdîðana un turklât uzturçðana. No otras puses, pateicoties ðâdam risinâjumam, var panâkt ievçrojamus ietaupîjumus. No uzòçmçjdarbîbas iestâþu viedokïa tas nav tikai ekonomiski lietderîgâks, bet arî droðâks. Tâpçc ir vçrts veikt dârgâkas uzstâdîðanas izmaksas.

Ðis klienta gaismeklis, ko praktiski visur apstrâdâ arî lietâs, ir standarta risinâjums, kas nodroðina pietiekamu droðîbu un nodroðina ekspluatâcijas izmaksu samazinâðanu.