Draudi garigajai veselibai iimenc

Dzçriens ar svarîgâkajiem nozares droðîbas elementiem ir cilvçka dzîves aizsardzîba.Ir zinâms, ka dabiskas kïûdas noved pie populârâkâ notikumu skaita gan çkâ, gan mâkslâ. Lielâ mçrâ prezentçjiet mûsu - ðíietami delikâtâs un neizprotamâs - kïûdas.

Vai viòð izvairîsies no ðiem notikumiem?Protams, ar nosacîjumu, ka darbavieta ir rûpîgi sagatavota pat interesantâkajiem apstâkïiem. Tâpat kâ jûsu pirmâs palîdzîbas aptieciòâ, jums ir jâatrod plâksteris un elastîgs pârsçjs, protams, nodarbinâtîbas dzîvoklî & nbsp; mums ir jâatrodas lîdz raksturîgâkajiem palîdzîbas avotiem.Viens no viòiem spçj dzîvot ugunsdzçðamo aparâtu vai uguns sega - lieliska ugunsgrçka grupa, kas nodarbojas ar neatgriezenisku iznîcinâðanu un tieðu apdraudçjumu darbîbai vai veselîbai. Tas, ka darba vidç ir vçrstas sprâdzienbîstamas zonas vai paaugstinâts ugunsgrçka risks - pievçrsiet uzmanîbu tam, ka manâ apkârtnç vienmçr tiek dzçsts ugunsdzçðamais aparâts ar pareizu tilpumu un metodi, lai novçrstu bîstamîbu.

Ir skaidrs, ka daþas lietas netiks novçrstas un iepazîsies ar sevi - ko mums vajadzçtu darît ðajâ veidlapâ?Lielâkâ daïa dizainparaugu un noteikumu pieòem cilvçku evakuâciju un daþreiz vçrtîgu îpaðumu, kâ arî atbilstoðu valsts iestâþu, piemçram, ugunsdzçsçju, policijas, âtrâs palîdzîbas vai specializçto vienîbu - gâzes vai enerìijas âtrâs palîdzîbas, izsaukumu. Òemot vçrâ likumu, vîrieði ir pamatcena, un naudas vai tçmas cena nav vçrsta uz dzîvîbas zaudçðanu vai nopietniem ievainojumiem. Tâtad, mçìiniet izvairîties no riska vai rîkoties ar to paðu, neizslçdzot sevi!