Dizofrcnija viriediem

Ling Fluent

Tas ir ïoti daudzas personîbas traucçjumi, kuru izcelsmi nosaka daudzi sabiedrîbas un ìençtiskie faktori. Viens no skaidrâkiem apgrozîjumiem kâda cilvçka psihç ir ðizofrçnija.

Bet ko nozîmç ðî garîgâ slimîba? Vai tas ir tik bîstami?Sâkot no sâkuma, ðizofrçnija ir garîgo traucçjumu suga. Viesim, kurð ir slims ar viòu, ir problçmas ar personu, viòð paòem pasauli pilnîgi jaunâ ceïâ nekâ vesels cilvçks. Ðâdâ personâ problçmas, kas saistîtas ar viòu nodomu un problçmu patiesu prezentâciju, pieaug, bet citas var atkârtot arî savas pastaigas mçríus. Parasti ðizofrçnija skar jaunieðus pubertâtes vai agras pieauguða cilvçka vecumâ vai aptuveni 20-26 gadu vecumâ. Ðî garîgâ slimîba ir sareþìîta atklât. Tas parâdâs pakâpeniski un lçni, bet ir gadîjumi, kad tâs simptomi kïûst âtri, no dienas uz dienu. Neatkarîgi no tâ, vai ðizofrçnija tiks pakâpeniski izglîtota, vai arî tâ parâdîsies atseviðíi, tâs aktivizâcija notiek ar lielu pieredzi, ko izraisa ârçjs faktors vai slimîba.

Mûsdienu medicîna spçlç ar ðizofrçnijuÐobrîd medicîna nezina precîzus ðizofrçnijas cçloòus. No otras puses, pçtnieki pievçrsa uzmanîbu ìençtiskajiem faktoriem, îpaði DNS koda bojâjumu veidam. Ðizofrçnijas nozîmîgâkie simptomi, ðíiet, ir pastâvîgs nogurums, apâtija, murgi, dzirdes balsis, vientulîba un tukðuma iesaistîðanâs, kâ arî traucçjumi treniòos un halucinâcijas. Tâtad, ja mçs redzam kâdu no ðiem simptomiem sev vai draugam, ieteicams doties uz psihiatru. Pçc profesionâlas uzmanîbas saòemðanas (ja nepiecieðams tiks nodroðinâta nepiecieðamâ ârstçðana.Ir daudzi psiholoìiskie testi internetâ, patieðâm poïu stilâ, kad angïu valodâ, kas mums palîdzçs agrînâ diagnostikâ un liktenî, vai arî mums ir nosliece uz ðizofrçniju. Protams, païauðanâs tikai uz atmiòu, ko rada automatizçtâ personîbas pârbaude, ir niecîga, un jums nevajadzçtu balstît savu plânu uz iespçjamiem poïu psihes veidiem. Tomçr varbût viòa labais produkts var palîdzçt kâ stimuls nopietni apsvçrt ârsta iecelðanu.