Datoru foto programmas

Katram restorânam ir jânodroðina mûsu lietotâjiem vislabâkâ pakalpojumu vçrtîba, piedâvâjot viòiem to, ko viòi vçlas. Ðim nolûkam jums bûs nepiecieðams atbilstoðs personâls un laba tehnika, jo îpaði restorâna virtuves aprîkojums.

Gastronomijâ izmantojamâm ierîcçm, protams, jâatbilst attiecîgajâm prasîbâm, pirmâm kârtâm, higiçnas prasîbâm, jo tâm paðlaik ir jâbût labam sertifikâtam, kas atïauj saikni ar pârtiku. Iekârtas jâizraisa tâdu materiâlu tîrâ vçrtîba kâ nerûsçjoðais tçrauds vai jauni materiâli, no kuriem daïiòas neietilpst pârtikâ.

Restorânâ tiks norâdîtas daþâda veida ierîces, piemçram, gaïas maðînâ, t.i. vilks vai ðis ðíçlçs. Korpuss var bût 612 pîïu sagrieznis, ideâls restorâniem. Paðreizçjais ðíçlçs ir universâls rîks, kas tiek piegâdâts daþâdiem çdieniem - no sâlîtas gaïas lîdz dârzeòiem. Tas ïauj un grieðanai plaðu biezu ðíçïu klâstu. Îpaðs spiediena elements pârspîlç poras, lai samazinâtu pat padomus, neuztraucoties par pirkstu traumâm grieðanas laikâ.

Slîpçtâjs, kâ arî otrâ ierîce nodroðina çrtu un atbilstoðu darba efektivitâti. Ierîces, kas tiek izmantotas çdinâðanas iestâdçs, it îpaði tâdâs, kâ slicers, arî jânodroðina pietiekama droðîba, piemçram, aizsardzîba pret nejauðu ieslçgðanos. Tas nodroðinâs to seju aizsardzîbu, kuras tos izmanto. Daudz nopietnâka ir tas, ka çdiens varçtu bût nojaukta vai bija pieejams, un sazinâties ar savu raksturîgo darbu - pateicoties ðodienai bûs spçkâ viegli uzturçt tîru. Tas ir ïoti svarîgs, lai saglabâtu noteiktus higiçnas apstâkïus.

Ierîces, pat visefektîvâkâs, laiku pa laikam regulâri apkalpo un daþreiz arî remontç. Tâpçc, un jâpârtrauc pârbaudîtus raþotâjus. Ðâdiem raþotâjiem vienlaikus nedrîkst bût intervija ar piekïuvi papildu piederumiem, kas palielina ierîces funkcionalitâti.