Darba apicrbu laivu rathotajs

Ðajâ sestdienâ tika veikta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri izveidojuði sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika rafinçta visplânâkajâ vietâ un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu mâkslu pilnîbâ veidoja vienkârði un draudzîgi audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk sajûsminâja gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas tika izgatavoti no tamborçtâm summâm. Lîdz ar to ietekmi ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar svarîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìîòu un skaistu ziedu.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu veidoðanas izsole, kas îpaði sagatavota ðim piedâvâjumam. Kleita tika izmaksâta personai, kas domâja, ka paliks anonîma. Turklât tika izsolîti daþi apìçrbi no tîrâkâ kolekcijas. Ieòçmumi no jaunâs izsoles tiks noteikti kâ vietçjâ bçrnu nams. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas tîras un efektîvas kampaòas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti nosûtîjuði savus produktus pârdoðanai, un pçc tam, kad pârdoðanas vieta bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka vismodernâkâ kolekcija nonâks veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt datorizçtu tirdzniecîbu, kurâ kolekcijas tiks pakïautas citâdâk nekâ stacionâros uzòçmumos.Mûsu paðu apìçrbu kompânija ir svarîga starp piemçrotâkajiem apìçrbu raþotâjiem mierâ. Lielajâ reìionâ ir maz rûpnîcu. Tajâ nodarbinâti vairâki tûkstoði darbinieku, galvenokârt jaunâs arî ik labâkie drçbnieki, ðuvçjas un arhitekti. Katru periodu ðajâ darbâ tiek apkopotas kolekcijas ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir bauda lielus panâkumus, protams, tas ir vçl pirms atvçrðanas veikala un labprâtîgu sâkumâ rîta vadoties lielâs rindas. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ dienâ.Ðîs iestâdes ietekme uz daudziem gadiem âtri saskaras ar lielu atpazîstamîbu lietotâju vidû, arî pasaulç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pieminçta pati gandarîtais gandarîjums un apgalvots, ka tçmas ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Lemon vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs