Dabiska elektriba

Ir grûti iedomâties 21. gadsimta rîcîbu bez elektrîbas un iekðpusç - bez elektriskâm ierîcçm. Brîva iepazîðanâs ar ðo tendenci godîgi veltîja lielu tehnoloìisko progresu. Ja ðodien trûkst elektroenerìijas, tad progresîva sabiedrîba ir pabeigusi attîstîbu, un, iespçjams, pat apstâjâs mûsu attîstîbâ lîdz tam laikam. Mûsu viss dzîvais dzîvoklis izskatîsies citâdi. Kâzu gadîjumâ ðâda lieta mums patieðâm neapdraud - ka mçs dzîvojam ne vairâk kâ iedvesmu katram filmu scenârijam.

Ir vçrts padomât par to, ka, kur parâdâs elektrîba - jûs nevarat palaist garâm modernu baroðanas slçdzi, kas sniegs jums pareizu elektrisko konstrukciju atðíirîbu plûsmu. Ir arî cita veida slçdþi, kas saistîti ar to, kâda veida konstrukcija izmantojama.Visbieþâk ir loka slçdþi, kas ir arî vienkârðâkie no jaudas slçdþiem. Viòu uzdevums ir dzesçðanas efekta atslçga, loka sadalîðana un stiepðana iekðçjâ kolonnas arkas pretestîbas ietekmç. Ðâda slçdþa darba spriegums parasti nav mazâks par 1000 V.Slçdþi, kas aizòem automâtiskâs bloíçðanas sistçmu, arî nav mazâk populâri. Ðo stila slçdzi var aprîkot ar Switchsync draiveri, kas atbild par pârejoðu komponentu likvidçðanu. Pârçjie elementi, ko izmanto autopower sistçmâs, ir arî dekompresijas diski, tâ sauktie "pârrauðanas diski" vai paði kompozîtmateriâlu izolatori.Piemçrota slçdþa vai baroðanas slçdþa izmantoðana speciâlajâ skolâ ir droða, jo slçdþi un slçdþi aizsargâ elektriskâs ierîces pret îssavienojumu vai pârslodzes bîstamo iedarbîbu, kas var radît dzîvîbai bîstamu ietekmi.