Cilvckresursu vadiba rostkowski

Noderîgu galvaspilsçtu pârvaldîba ir sareþìîta joma. Prasmju trûkums paðreizçjâ jomâ jau ir novedis pie daudziem uzòçmumiem. Kâpçc ïoti noderîga ir noderîga materiâla pârvaldîba?

Cilvçkam uzòçmumâ jûtas labiPirmkârt, jâapsver, kas tieði ir iepriekð minçtais. Daþi cilvçki ir kïûdaini pârliecinâti, ka cilvçkresursu pârvaldîba nav pârsteidzoða kâ manipulâcija. Galu galâ, fakts ir tâds, ka ðîs uzòçmçjdarbîbas nozares saturs pirmâm kârtâm liek personai justies labi tuvâ uzòçmumâ. Kâ teica Andrew Carnegie, rûpniece, kas ir savs laiks ar spçcîgâkajiem cilvçkiem pasaulç: "cilvçki strâdâ par naudu, bet viòi sekos jums papildu milei, ja parâdîsit viòiem cieòu, jûs apbalvosiet ar atzinîbu un atzinîbu."

Motivâcijas un atlîdzîbas sistçmaDarbâ cilvçkkapitâla vadîba ir atkarîga no atlîdzîbas un motivâcijas metodes. Vispirms viesi jûtas labi tuvâ sabiedrîbâ, jo tad tas galvenokârt bûs atkarîgs no pârdoðanas, darba un ienâkumiem. Ir svarîgi saprast, ka jûsu paðu veikals atlaiþ darbiniekus, kas ir lîdzîgi orgâniem cilvçka organismâ. Ja orgâni ir bojâti, íermenis nedarbosies pareizi. Jâapzinâs arî tas, ka iemesls ir ne tikai naudas prçmijas (kas tikko vajadzîgas, lîdz ar to darbinieku pilnîgâka piesaiste Polijas uzòçmumam, bet arî vârdu prçmijas. Tâ ir laba ideja slavçt darbinieku par labi paveikto darbu, piesaistît cieòu un draudzîbu. No otras puses, mums ir jâzina, ka mums ir tiesîbas norâdît kïûdu personai, kura nav veikusi savus pienâkumus uzticami, lai tâdçjâdi mûsu brîdinâjumi nepalîdzçtu, to atrisinâtu un pieòemtu atbilstoðâku darbinieku.

Mâkslas atmosfçraEs reiz strâdâju rûpnîcâs, no kurâm sieviete atsauca agrâk. Risinâjuma iemesls bija ârkârtîgi dabisks - tâ nejutâs korporâcijâ, bija pieredze, ka boss to neizturçja, citiem vârdiem sakot, prezidentam nebija priekðstatu par cilvçkresursu pareizu pârvaldîbu. Pçc daþâm nedçïâm sieviete, bûdama augsti kvalificçta, ieguva darbu cieðâ darbâ konkurçtspçjîgâ uzòçmumâ. Un apmçram mçnesi vçlâk priekðsçdçtâjs sâka viòu aicinât atgriezties pie robota un sola lielâku peïòu. Un vai jûs saprotat, ko ðî persona ir darîjusi? Viòa atteicâs, jo pârçjâ uzòçmumâ atmosfçra bija daudz interesantâka, taèu viòa tur bija labâk. Apkopojot, lîdzekïi cilvçkkapitâla pareizai pârvaldîbai ir ne tikai piedâvât prçmijas, bet arî spçja nodroðinât komfortablu atmosfçru darbîbâ, jo laimîgs darbinieks darbojas labâk.