Cilvcka iekdcjie organi

Kolposkopi ir trauki, ko izmanto, lai meklçtu sievieðu iekðçjos orgânus, t.i., vulvas, maksts, dzemdes kakla un dzemdes kakla kanâla apakðçjo daïu. Ir pçdçjâ optiskâ ierîce, to var apvienot ar kaut ko mikroskopa modelî. Tâ aizsargâ ginekologus savâ profesijâ, jo, pateicoties ðim instrumentam, viòi var lûgt sievieðu orgânus noteiktâ palielinâjumâ un ar pilnîgu precizitâti.

Konstruktors, ârsts un tehniíis Hanss Hinselmanns paðreizçjâ gadâ 1923.gadâ ievietoja ginekoloìijâ un pârbauda sievieðu reproduktîvos orgânus. Pateicoties viòam, mçs, pçtot kolposkopu, varam âtrâk atrast noteiktas slimîbas, ko nevar novçrot parastâs pârbaudes laikâ. Kolposkops tâpçc nav tikai tuvinâðanas lîdzeklis. Kolposkopi var bût arî daïa no dzemdes kakla, apakðçjâs kanâla daïas, vulvas vai maksts, lai jûs varçtu pareizi saprast un pârbaudît, vai arî tajâ nav izmaiòu. Paðlaik zâles ir ïoti attîstîtas. Ârsti spçj tikt galâ ar daudzâm slimîbâm, kas lîdz ðim bija neârstçjamas. Tomçr vçzis ir viena no tâm slimîbâm, par kurâm zâles nav arî efektîvs risinâjums. Vçzis, kas konstatçts pârâk vçlu, ir gandrîz neârstçjams. Pateicoties tam, ka mûsu rîcîbâ ir kolposkopi, mçs varam atrast ðo neârstçjamo slimîbu tik zemâ lîmenî, ka ir grûti izârstçt to. Parastâ ginekoloìiskâ pârbaude redz tikai lielas, virspusçjas izmaiòas. Ginekologu ieteiktâ citoloìija ir vçþa ðûnu apjomâ, tomçr pilnîgâkâ neoplastisko pârmaiòu posmâ, cik âtri tâs var bût pârâk lielas. Tas ir statistiski atzîts ârstu, ka citoloìija, bet septiòdesmit procenti pastâv laika periodâ, lai atrastu vçzi un pçc tam galvenokârt progresîvâkâ posmâ. Turpretî speciâlistu izveidotâ kolposkopija un ar tâdu aprîkojumu kâ kolposkopi palîdzîbu var konstatçt izmaiòas lîdz deviòdesmit procentiem. Labâkâ metode, ko iesaka arî speciâlistu speciâlisti, ir saistît abas ðîs formas, kas praktiski garantç iespçjamo izmaiòu meklçðanu pat visaugstâkajâ izaugsmes stadijâ un lîdz ar to arî âtru ârsta reakciju, nodroðinot pareizas zâles un nopietnas iespçjas izârstçt ðo briesmîgo slimîbu.