Ciiptes draudi

Mçs dzîvojam tonnas, kad daþâdos apdraudçjumos mçs praktiski païaujamies uz visiem posmiem. Bieþi vien man ðíiet, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tâpçc katls varçtu eksplodçt, un par laimi tikai dârgi remontdarbi. Es jau apzinos, ka ðâdâ veidâ jûs varat zaudçt savu dzîvi ar iespçju, bet lielâkâ daïa no viòiem to neapzinâs.

Par laimi, ðajâs dienâs ir kaut kas lîdzîgs atlokiem vai droðîbas vârstiem. Tas ir pçdçjais vârsta modelis, kas pats atsaucas, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð tâdu konstrukciju momentus kâ tvertnes, cauruïvadus un tamlîdzîgus sprâdzienus. Vispirms to izmantoja septiòpadsmitâ gadsimta vidû ïoti vienkârðâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja aplûkojam vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs redzam, ka tâ ir diezgan trausla plâksne, kas tiek iznîcinâta, kad gâze pârsniedz pieïaujamo spiedienu.Diemþçl ïoti bieþi vârsts tika cepts. Lietotâjam nebija nekas neparasts ielâdçt ierîci neapzinâti. Un ïoti sâka izmantot divus neatkarîgus vârstus, kas parasti ir uzstâdîti citos ierîces galos.Ðie vârsti parasti tika piegâdâti tvaika dzinçjos. Tas neïâva pçkðòam spiediena pieaugumam, kas ilga transportlîdzekïa spçka blokâ. Tâ draudçja eksplodçt, kuras rezultâts varçtu bût pat visu pasaþieru nâve.Es ceru, ka esmu ieinteresçjis lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo tekstu, tagad droði vien apzinâs, cik ârkârtîgi svarîgs jautâjums ir ðîm grupâm mûsdienu pasaulç un rûpniecîbâ.