Centralais putekisuccjs allaway

Vai esat nervozs par savu portatîvo putekïsûcçju? Vai tas ir smags, skaïð, ne pârâk efektîvs un turklât neçrti? Uzstâdiet vakuuma sildîðanas sistçmu. Ðî metode ir skaistâka nekâ vidçjais putekïsûcçjs, un tai ir jârada pareiza uzstâdîðana, bet jaudas aspektos tas ir daudz labâk ar standarta putekïsûcçjiem.Svarîgs centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçmas elements ir centrâlâ daïa, kurai piestiprinâtas cietâs caurules.

https://form-explode.eu/lv/

Tie tiek novadîti uz iesûkðanas ligzdâm.Centrâlâ vienîba tiek novietota garâþâ vai dzîvoklî. Jebkurâ gadîjumâ viòai vajadzçtu bût ârpus dzîvojamâs mâjas daïas. Centrâlâ ierîce satur turbînu, netîrumu atdalîtâju un tvertni. Iesûkðanas ligzdas jânovieto mâjas iekðçjâs daïâs. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir tikai viena vieta, lai apkalpotu visu mâjas stâvu. Putekïsûcçja ðïûtene ir elastîga, un tâ tiek nogâdâta tuvâkajâ kontaktligzdâ. Tâ garums ir pieci lîdz piecpadsmit metri. Lîdz ar to arî ðajâ panâkumâ çrta izeja ir arî tinumu sistçmas uzstâdîðana.Tomçr, lai centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma darbotos pareizi, tâ ir jâizstrâdâ arî tad, ja iekârta bûtu jâpieðíir arî pieredzçjuðiem darbuzòçmçjiem. Pateicoties tam, mçs nodroðinâsim garantiju, ka sistçma darbosies nevainojami, un mçs arî ietaupîsim naudu, jo caurumus veiks montâþas apkalpe, jo sliktâk bûs attiecîgâs iekârtas izmaksas.Instalâciju var arî uzbûvçt çkâ, kurâ jau dzîvo ventilâcijas kanâlu korpuss.Jâatceras, ka centrâlâs vakuuma tîrîðanas sistçmas centrâlâ persona tiek novietota tikai pçc apdares darbu pabeigðanas rûpnîcâ, bet arî pirms mâjsaimniecîbu pârvietoðanâs. Ja mçs ievietojam pârâk maz sûkðanas ligzdas, ðïûtene nesasniedz visus telpu stûri. Jâatceras arî, ka tees ir jâvirza kopâ ar gaisa plûsmas punktu. Montâþas plâksnçm jâatbilst apmetumam, citâ gadîjumâ sûkðanas ligzda izceïas no sienas. Centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðana ir jâaizver.

Visbeidzot, centrâlâ putekïsûcçju iekârta noteiktâ nozîmç ir luksusa elements. Tomçr tas ïauj atbrîvoties no spçcîga un trokðòaina standarta putekïsûcçja. Arî tas ir, lai nâktu uz kâdu vietu mûsu vietâs un, pirmkârt, visi uzdrîkstas mûs glâbt.