Brieduma profesionala prakse

Cilvçkresursu loma daudziem cilvçkiem ir saistîta ar vecu, sausu dâmu, kuras galda krâtuvç ir uzkrâts daþâdi dokumenti. Nekas varçtu bût nepareizs. Pat ïoti mazas sievietes izvçlas ðâdu attîstîbas ceïu, un dokumentu skursteòi aizvieto mûsos saglabâtos failus datorâ. Darba devçji arvien bieþâk nodarbina mûsu darbiniekus, vada viòus apmâcîbai un nodroðina labu raþoðanas aprîkojumu. HR panâkumos tas parasti ir klçpjdators, biznesa tâlrunis un laba cilvçkresursu programma.

Personisko lietu saglabâðana nosaukumâ, algas nokârtoðana, dokumentu izsniegðana ir neatòemama katra veikala sastâvdaïa. Tâpçc darba devçji maksimâli samazina risku, ka ðajâ aspektâ varçtu rasties daþas nepilnîbas. Laba programma cilvçkresursiem var ïoti atvieglot viesi, pateicoties tam, tâ vietâ, lai rakstîtu dokumentus manuâli, meklçjot nepiecieðamo informâciju vai rokraksta sertifikâtus viesiem, viòi var koncentrçties uz daudz aizòemtu un pievilcîgâku darbu. Ðodienas personâla nodaïas ir ïoti modernas. Bieþi vien tajâ nodarbinâtie ir aptuveni trîsdesmit gadi, un viòi ir enerìiski, entuziasmi par lietâm, arî ïoti radoði. Nodaïas personâla nodaïa nav tikai dokumentâcijas sagatavoðana, bet gan par darbinieku attîstîbu, labklâjîbu un lasîðanas motivâciju. Arvien bieþâk personîgie darbinieki tagad nâk klajâ ar daþâdiem uzòçmumu konkursiem, organizç integrâcijas braucienus un organizç apmâcîbas kursus par starppersonu mâcîbâm darbiniekiem. Un klâtesoðie cilvçki ir ïoti patika korporâcijâs, viòi bieþi mîkstina konfliktus korporâcijâs, viòi vispirms redz, kad cilvçkiem ir problçmas, viòi var klausîties un konsultçt. Kopumâ personâla nodaïas labs darbinieks un îpaðniekam maksâ vairâk par personu, nekâ gaidîts. Pareiza personâla politika iestâdç ir tâs izveides princips. Tam bija liels haoss. Pat labâkais uzòçmums nav bez atbilstoða personâla departamenta. Ðie cilvçki bieþi vien ir paraugs jauniem darbiniekiem.