Bija ogles vacu valoda

Workaholism ir liela psiholoìiska atkarîba. Tâ izpauþas kâ pastâvîga vajadzîba sasniegt mûsu mçríus, kas atstâj novârtâ ìimeni, draugus, atpûtu un, bez tam, miegu. Protams, rîcîba ir droðs elements, lai kïûtu par katru cilvçku. Tâpçc darbaholisms ir absolûta atkarîba, kas nesakrît ar apmulsumu. Bet kâ tos atpazît blakus viens otram?

Workaholism raksturo milzîga vajadzîba pçc nepârtraukta darba. Pacienti jebkuru patvaïîgu brîdi uzskata par nogalinâtu laiku. Tad viòi jût diskomfortu un sliktu noskaòojumu. Viòi bieþi uzturas privâtajos birojos pçc stundâm un veic visas dienas un brîvdienas. Viòi atstâj novârtâ savu ìimeni, partnerus un nesaòem nekâdas izklaides un neîsteno savas kaislîbas un iesaistîðanos. Ïoti bieþi tie rada pastâvîgas galvassâpes, sliktu dûðu, nogurumu un problçmas ar uzmanîbu un miegu.

Lai atvieglotu ârstçðanu, ir vçrts atklât ðî jautâjuma iemeslu. Parasti narkomâni ir tipiski perfekcionisti. Viòiem ir nopietnas ambîcijas un viss, ko darît pilnîgi, ïoti precîzi, bez trûkumiem. Daudzas sievietes arî uzskata, ka workaholism var aprobeþoties ar to, ka viòiem trûkst vçrtîbas. Bieþi vien pagâtnç varçja bût bûtiskas problçmas, un ðodien ir atkarîgs no tâ, cik daudz izmantot savu grâmatu, lai palielinâtu savus ienâkumus.

Workaholism, tâpat kâ visas psiholoìiskâs atkarîbas, rada tieðu negatîvu ietekmi. Viens no tiem ir paradoksâli efektivitâtes un produktivitâtes samazinâðanâs. Workaholics ir pârpildîts, pastâvîgi pildot savus pienâkumus, tâpçc viòi neapzinâs tagadnes piedzîvojumus, ka viòi vienkârði zaudç daudz laika, piemçram, domâjot par darbu un domâjot par katru uzdevumu. Sliktâkâ blakusparâdîba ir zaudçt kontroli pâr savu dzîvi, tâpçc narkomâniem noteikti jâdodas uz pareizo psihoterapiju.