Bcrnu apicrbi lcti

https://hforte.eu/lv/Hallu Motion - Efektīvs risinājums haluksam bez operācijas!

Reâls sprâdzienbîstamîba rodas, ja putekïi tiek aplikti ar citiem putekïiem. Tâpçc tâs var dzîvot koksnes putekïos, ogïu putekïos vai pulverkrâsâs. Produktâ, kurâ liela uzmanîba tiek pievçrsta daþâdu izcelsmes smalku putekïu graudiem. Aizdegðanos var izraisît atklâtas liesmas, elektriskâs dzirksteles, elektrostatiskâs strâvas vai maðînas elementi, kas tiek sasildîti lîdz augstai temperatûrai.

Lai samazinâtu sprâdziena un sprâdziena risku, ir noderîgas putekïu nosûkðanas sistçmas, un putekïu savâkðanas iekârtu augstâko efektivitâti nodroðina vietçjâs izplûdes sistçmas, kas var bût kâ paðbalstoðas rokas, sûkòi vai karnîzes, kas atrodas tuvu emisijas avotam. Katrs putekïu klasteris ir jânoòem regulâri, lai tas netiktu pârvietots un atkârtoti putekïu nosçdumi. Ir nepiecieðams regulâri iztukðot putekïu tvertni.

Putekïu ieguves iekârtâm ir jâbût precîzâm ar atex principu. Tiek izmantoti ventilatori un filtri, kas ir kopîgi svarîgiem standartiem. Atex (atex uzstâdîðana uzstâdîðana sâkotnçjâ versijâ uzkrâjas no eksplozijas paneïiem, kuros ir sprâdziendroðs filtrs. Filtri var bût viena lieta, vai arî tos var veidot bieþai lietoðanai.Smalku sprâdziens iekârtâ padara membrânu stiepjas, sprâdzienbîstamas gâzes atmosfçrâ tiek atspoguïotas tâdâ sistçmâ, ka tâ nesabojâ filtru.

Papildu putekïu nosûkðanas iekârtas var bût dzirksteles dzçðanas sistçmas vai jaunas sistçmas dzirksteïu dzçðanai iekârtas fonâ, izmantojot oglekïa dioksîdu. Atgrieðanas aizbîdòiem jâatrodas uz filtra nosûtîtajiem ventilâcijas kanâliem. Slâpçtâju mçríis ir novçrst liesmas izplatîðanos iekârtâ.