Automatiska radara kontrole

Ðodien daudzi pâri meklç bçrnu. Tas ir vienâ îsâkâ laika periodâ un citos ilgâk. Un daþiem pâriem, pat pçc daudziem pûliòiem, viss joprojâm ir neveiksmîgs. Apsçkloðana ir stratçìija, kas palîdz vairoties. Priekðnosacîjums tam, lai tehnoloìija sâktu, ir ovâlas olnîcu caurules sievietç.

Kontrindikâcijas ir dzemdes fibroîdi, kas var izraisît grûtniecîbas trûkumu. Ârstçðana attiecas uz pârklâjumu, kur partnera spermas, tas ir, spermas no bankas, ir noderîgas.Apsçkloðana ir daþas invazîvas un zemas neauglîbas ârstçðanas metodes. Ârstçðana tiek novirzîta cilvçkiem, kuri ieòem traucçtu ovulâcijas ciklu, bet arî tad, kad gïotas ir slikti spermas. Un vîrieðiem, kad viòu spermas ir ïoti uzòçmîgas un kâ tâs tçrç îsâ daudzumâ.Apstrâde attiecas uz daudziem noteikumiem. Pirmkârt, sievietei jâveic testi: maksts tîrîbas pakâpe, kultûra no dzemdes kakla kanâla, hlamîdiju un citoloìijas ziòâ. Tomçr klientam jâvçrðas pie speciâlista, lai veiktu eksperimentu ar spermas hlamîdijâm un sçklâm. Pirms procedûras sievietei tiek ievadîti hormoni injekciju vai tableðu âdâ.Ja ir pietiekams daudzums kustîgu spermu, grûtniecîba pastâv tieði pçc pirmâs apsçkloðanas. Ja pirmais neizdodas, varat izmçìinât tik daudz. Procedûras cena ir no 700 lîdz 1300 zlotiem atkarîbâ no klînikas, kur ârstçðana notiek. Mçs atðíiram intrauterîno, dzemdes kakla un ieguròa apsçkloðanu.Apsçkloðana ir jauna glâbðana pret in vitro. Tas ir nesâpîgs un labi. Par to ir daudz ârstçðanas, lai gan ârsti to mudina pirms in vitro. Apsçkloðanas efektivitâte svârstâs no 5 lîdz pat 25%. Viòa vçlas sievietes vecumu vai spermas parametrus.Sievietei ir jâatceras, ka viòð ir pastâvîga ârsta aprûpe, neveic finansiâlu darbîbu un neuzòemas karstas vannas. Ja mçs veicam jebkâdus nosacîjumus, tas palielinâs notikuma efektivitâti kâroto grûtniecîbu laikâ.