Audzina bcrnus

ATEX direktîva ir fakts, kura bûtiskais mçríis ir garantçt zonas, kurâs draud sprâdziens. Ðî direktîva palielinâs lîdz visai iekârtai un aizsardzîbas sistçmâm, kas var izraisît metâna vai ogïu putekïu eksploziju dabiskâ vai zemâ lîmenî. Ðî direktîva rada tipisku vietu, piemçram, raktuvçm, kur pastâv ievçrojami liels sprâdziena risks.

Ðis materiâls ir atex prasîbas attiecîgo ierîèu nodaïâ. Tomçr jâatceras, ka tâs ir vispârçjas vçlmes, ko var paplaðinât ar citiem dokumentiem. Tomçr vajadzçtu bût, ka jebkurâ sistçmâ noteiktâs prasîbas nevar atðíirties no principa.Dzçriens no atex rezervâcijâm ir nepiecieðamîba pârbaudît un maríçt ierîci vai aizsargsistçmu attiecîbâ uz apstiprinâjumiem ar droðîbas prasîbâm. Ðâdu pârbaudi veic paziòoðanas institûcija, un visâm iekârtâm jâbût aprîkotâm ar CE kustîbu, kas bûtu jâlasa visiem. CE maríçjums ir paredzçts droðuma lietoðanai, veselîbas aizsardzîbai un vides aizsardzîbai.Turklât ierîcçm un aizsardzîbas metodçm jâbût aprîkotâm ar Ex maríçjumu - tas ir, eksplozijas aizsardzîbas speciâlists.Gan ierîces, gan aizsardzîbas stili, kas darbosies / atradîsies vietâs, kuras apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens, jâveic saskaòâ ar tehnisko zinâtni. Tiek pieòemts, ka, pamatojoties uz iespçjamo kaitçjuma analîzi darba laikâ. Ðâdâ veidâ ir jâveic gan zinâmâs sastâvdaïas, gan sastâvdaïas.Ierîcçm, aizsardzîbas sistçmâm, detaïâm, mezgliem jâbût izgatavotiem no tâdiem materiâliem, kurus tos nekâdâ veidâ nevar pievienot aizdedzei. Tajâ teikts, ka tie nevar bût viegli uzliesmojoði, un turklât nevar veikt íîmisku reakciju ar sprâdzienbîstamu saturu. Tas pierâda, ka neviena skola nevar nopietni ietekmçt aizsardzîbu pret eksploziju. Tiem jâbût nejutîgiem pret koroziju, lietoðanu, elektrisko strâvu, mehânisko izturîbu un temperatûras ietekmi.ATEX direktîva galvenokârt rada mâjokïu un cilvçku veselîbas vçrtîbu.