Atex maricdanas direktiva

ATEX direktîva savâ tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Tas ir piemçrots datu izstrâdâjumiem darbam virsmâs, kas ir pakïautas eksplozijas riskam. Produktiem ir stingri jâatbilst stingrâm prasîbâm ne tikai droðîbai, bet arî veselîbas aprûpei. ATEX direktîva ietver atbilstîbas novçrtçðanas procedûras.

Jautâjumâ par attiecîgâ normatîvâ akta noteikumiem droðîbas lîmenis un papildus ar to saistîtâs novçrtçðanas procedûras lielâ mçrâ ir saistîtas ar apdraudçjuma lîmeni videi, kurâ iekârta darbosies.ATEX direktîva nosaka stingras prasîbas, kas jâievçro konkrçtam produktam, lai to varçtu novietot potenciâli sprâdzienbîstamas vides tuvumâ. Tomçr kâdas zonas jûs domâjat? Pirmkârt, mçs ðeit runâjam par akmeòogïu raktuvçm, kurâs ir ïoti liela metâna vai ogïu putekïu sprâdziena varbûtîba.

ATEX direktîva detalizçti sadala iekârtas kvalitâtç. Ir divi no tiem. Galvenajâ klasç tiek uzskatîtas ierîces, kas vçrstas uz raktuves pazemes un virsmâm, kas var radît metâna eksplozijas risku. Otrâ daïa ir savienota ar ierîcçm, kas tiek darbinâtas netipiskâs vietâs, bet kuras var apdraudçt sprâdzienbîstama vide.

FormexplodeFormexplode. Strauja muskuļu masas palielināšanās

Ðî direktîva nosaka bûtiskas vispârîgas prasîbas cilvçkiem, kas izmanto aprîkojumu teritorijâs, kas pakïautas metâna / ogïu putekïu sprâdzienam. Tomçr saskaòotajos lîgumos var viegli atrast detalizçtâkas prasîbas.

Jâatceras, ka ierîcçm, kas pieòemtas darbîbai sprâdzienbîstamâs zonâs, jâbût maríçtâm ar CE zîmi. Paziòotâs institûcijas identifikâcijas numurs jâatgrieþ aiz maríçjuma, kam jâbût nozîmîgam, redzamam, spçcîgam un vienkârðam.

Paziòotâja iestâde pârbauda visu vadîbas sistçmu vai vienu instrumentu, lai nodroðinâtu sadarbîbu ar direktîvas paðreizçjiem dizainparaugiem un prasîbâm. Tâpat jâatceras, ka paðreizçjâ direktîva tiks aizstâta ar jauno ATEX direktîvu 2014/34 / ES no 2016. gada 20. aprîïa.