Atbrivojums no kases pienakuma

Tagad tuvâkajâ reìionâ ir tâdi noteikumi, ka pat frizierim, zobârstam vai kosmetologam ir jâbût kases aparâtam. Nav jçgas, tas ir, ðîs receptes ir draudzîgas vai nç, jums ir jâiegâdâjas ðâda ierîce. Pretçjâ gadîjumâ naudas sodu veidoðanâ vai augstâka nodokïa maksâðanâ rodas nepatîkamas sekas. Katram tirgotâjam ir jâiegâdâjas kases aparâts. Un kas bûs ideâls kases aparâts cita veida uzòçmçjiem?

Vienas bankas kaseVispopulârâkais naudas veids, kas ðodien pieejams jûsu tirgû, ir vienas kases aparâts. Ðâdas iespçjas ir iespçja vienoties ar citâm ierîcçm, starp tâm, kas nav saderîgas ar mçrogu, datoru vai kodu lasîtâju. Diemþçl, lai izmantotu pçdçjo aprîkojuma veidu, ir nepiecieðama skaidras naudas programma, kas adresçta katram kases aparâtam. Tâdçjâdi bûs mazliet brîþa, kad jauni modeïi un organizâcijas no vairâkiem labi zinâmiem iekârtu raþotâjiem varçs sadarboties ar citiem. Ir vçrts apsvçrt, vai mums patieðâm ir vajadzîgi ðâdi piedâvâjumi - atbilstoðs kases aparâts darbojas bez tiem, un tieði tas maksâ mazâk.

Nonacne

avots:

Portatîvie kases aparâtiCita veida kases aparâts ir portatîvie kases aparâti. Viòu vissvarîgâkâ priekðrocîba ir iespçja bez pârstâdîðanas no darba uz vietu. Ðâdu mobilitâti noteikti novçrtçs taksometru vadîtâji, kuriem papildus jâizmanto kases aparâti. Vietçjâs izmantoðanas dçï ðîs ierîces ir izgatavotas tâ, lai tâs varçtu izmantot gandrîz visos apstâkïos. Augsta vai zema temperatûra, ïoti augsts mitrums - ar pçdçjiem cilvçkiem, pârnçsâjamâm bankâm ir jâtiek galâ. Visbieþâk tos sagatavo ar gumiju vai silikonu, kas novçrð nevçlamu iekðçjo sistçmu applûðanu. Bruòotais dizains nedaudz samazina lietoðanas kvalitâti, lai gan tas ir tikai neliela neçrtîba, òemot vçrâ plaðo pârnçsâjamo lietojumu.

Lielas tirdzniecîbas vietasVisiem komerciâliem uzòçmumiem ar lielu intensîvu dienas apgrozîjumu iepriekð minçtie risinâjumi nav pietiekami. Tâpçc radâs sistçmiskie naudas lîdzekïi. Tâs ir arî saderîgas ar datoru ar jauniem stila summâm. Un viòi rîkojas ar ârçjâm ierîcçm bez problçmâm. Jaunâkie modeïi, kas ir redzami tirgû, ir datoru kases aparâti. Ir dators un finanðu printeris. Visbieþâk redzamie tiek patçrçti lielveikalos, un to funkcionalitâte ir nepiecieðama no kases aparâta.Katram uzòçmçjam atbilstoðs finanðu kases aparâts bûs kaut kas cits, tâpçc nav iespçjams redzçt tieði to, kas ir patiess.