Apicrbu rathotajs

Jaunajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu daïu auditorijas, kas vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir darîjuði saistîtâs sezonas laikâ. No skatîtâjiem mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izsmalcinâta mazâkajâ faktâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu spçjâm izmantoja tikai finansiâlus un labus audumus ar krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvieglâkâs, krâsainâkâs maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas izgatavota îpaði pçdçjâ cîòâ. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât bija arî maz apìçrbu no vissvarîgâkâs kolekcijas. No pçdçjâs pârdoðanas gûtie ienâkumi tiks noteikti tuvu bçrnu mâjai. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas ârkârtas un efektîvas darbîbas. Tâs lietotâji vairâkkârt ir atsâkuði savu produktu pârdoðanu, un, ja izsoles priekðmets bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tagad nonâks birojos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes biznesu, kurâ nebûtu lçtu kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Mûsu paðu apìçrbu zîmols ir vientuïð viens no dziïâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Viòam ir vairâkas rûpnîcas jebkurâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Tajâ paðâ laikâ nosaukums tiek izsniegts saskaòâ ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti novçrtçtas, ka pat pirms veikala sâkuma tâs, kas agri no rîta vçlas izveidot garas rindas. Ðîs kolekcijas izzûd vienu dienu.Paðreizçjo iestâþu rezultâti daudzu gadu garumâ ir ïoti populâri patçrçtâju vidû un mierâ, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nenokrît, nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu varu un apliecina, ka materiâli ir augstâkâs kvalitâtes.

Motion FreeMotion Free - Izrāvienu formula kustības sistēmas efektivitātei!

Skatiet savu veikalu: apìçrbu