612p slipmadina

Siera griezçjs ir gastronomijas trauks, ko izmanto gan restorânu, gan pârtikas preèu veikalos. Grupâs uzòçmumi nolemj iegâdâties piegâdes ierîci siera un aukstâs gaïas izcirðanai. Tomçr jâatceras, ka siera griezçjam ir jâbût teflona lâpstiòai, lai novçrstu siera ðíçles savienoðanu ar nazi.

Kur mçs satiksim griezçju?Gastronomijas virzienos izmantojamie ðíçlçji, piemçram, restorâni, çdinâðanas uzòçmumi un kolektîvâs baroðanas uzòçmumi, ir ïoti efektîvi, nekâ datu glabâðanas ierîces darbam noliktavâ, kur tos izmanto sporâdiski, lai samazinâtu mazâku preèu skaitu. Lieta ir hipermârketi, kur siers tiek sagriezts ne tikai klienta vçlmçm, bet arî piedâvâts formâ, kas sagriezta paðapkalpoðanâs nodaïâs.

Siera griezçjiSiera ðíçlçjam ir jânodroðina darba precizitâte un efektivitâte, pateicoties augstajiem naþiem un ïaujot sagriezt gravitâciju, kuras laikâ gaïas gabali tiek novirzîti uz konkrçtas vietas galvu. Ja sagrieztais produkts uzskata, ka dzîve tiek ielâdçta tâlâkai pârdoðanai, mçs varam iestatît nepiecieðamo ielâpi, ko nodroðinâs ierîce. Tad piedâvâjums pieder automâtiskajâm ierîcçm. Produkta gals un mçs varam çrti izgriezt, izmantojot spiediena vâciòu, kas pievienots ierîcei pçdçjâ pienâkumâ. Slîpçto plâksteru biezuma regulçðanas diapazons ir no 0 lîdz 28 mm. Asmeòu izmçri parasti ir no 250 lîdz 300 mm. Îpaði svarîgi ir nodroðinât lietotâja darba droðîbu un izvairîties no darbinieka pârslodzes, lai neradîtu pârmçrîgu nogurumu ierîces ilgâ kalpoðanas laika dçï.Siera ðíçlçjus grupâs izraisa alumînija faktori, kas savieno ar anodçta alumînija pârtikas augïiem un krâsotu alumînija vielu. Pateicoties tam, tie ir dabiskâki, bet joprojâm nodroðina lietotâjam stabilitâti darba laikâ.