60 gadu modes dizaineri

Sestdien tika pârbaudîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri plânoja pârbaudît, ko dizaineri gatavo audzçðanas sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs dzîvoja tuvâkajâ detaïâ un viss noritçja gludi. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu stâvoklis tika izmantots tikai mûsu un gaisîgajiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maksimums svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Blakus tiem bija arî prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitâm, kâ arî blûziòu ar grebumiem un izðûti bikini. Par nopietniem apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar atbilstoðiem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un svaigiem ziediem.Pçc ðîs izrâdes tika organizçta skaista kâzu kleita, kas tika izgatavota tieði ðai ceremonijai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti arî mazâki apìçrbi no jaunâkâs kolekcijas. No ðî pârdoðanas gûtie ienâkumi tiks aprakstîti jûsu bçrna mâjâs. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Tâs îpaðnieks ir atkârtoti atgriezies pârdoðanai mûsu produktiem, un kad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija bûs mâjâs maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju izveidot datorizçtu tirdzniecîbu, kurâ bûtu noderîgi apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Jûsu apìçrbu kompânija ir viens no labâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Plaðajâ reìionâ ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp lielâko daïu interesantâko drçbnieku, drçbnieku un dizaineru. Laiku pa laikam zîmols veido kolekcijas saskaòâ ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, tiek plaði novçrtçtas, ka pat pirms veikala uzsâkðanas rîta rindâs tâs ir gatavas no rîta. Ðîs dienas ðajâ kolekcijâ pazûd.Paðreizçjâ uzòçmuma rezultâti daudzus gadus ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî valstî, ârzemçs un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenorâda uz daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un kas ietver, ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs