5 konkurss

Aborts ir nepârtraukta tabu tçma. Neskatoties uz to, ka ikreiz, kad mediji pieskaras ðim saistoðajam tematam, parâdâs problçma ar neatlaidîgu pretinieku pretinieku vai tieði pretçjo. Protams, problçmas apspieðana neatbalstîs tâ risinâjumu, tikai pârçjâ tâs pârstâdîðana vçl nav. Un problçma ir tâ, ka nav ðaubu. Saskaòâ ar likumu un turklât, saskaòâ ar tiesîbâm un reliìiskajâm vçrtîbâm, aborts vai grûtniecîbas pârtraukðana ir nelikumîga. Pçdçjais pârtraukums ir nedzimuðam, bet jau sâkuðam bçrnam, kas ir atkarîgs no absolûtas un neatòemamas aizsardzîbas. Ir tiesiski izòçmumi, kas ïauj bçrna mâtei pavadît grûtniecîbu. Ðâdi gadîjumi ir tieðs drauds mâtes veselîbai vai dzîvei, nâkotnes bçrna dzîvîbai un nopietnu, neârstçjamu bçrna defektu atklâðanai. Tomçr rodas situâcijas, kad nâkotnes mâtei nevajadzçtu bût bçrnam: nav viens no viòiem slikta finansiâlâ stâvokïa vai ïoti jaunâ vecuma dçï. Ðâdâ gadîjumâ, protams, Polijas un Baznîcas likumos cirtu izòemðana nav iespçjama. Nâkamâ mâte ir vai nu nelikumîgs aborts, aborts vai bçrna piedzimðana, un tad tiek dota adopcijai.

Protams, mçs nebûsim ðeit neviena daïa, kas neaizliedz vai neatbalsta abortu. Mçs arî neplânojam slçpt to, ka piemçru grupâ tas nenotiks, ja ne sievieðu uzmanîba. Vai arî dâmas, tâs nav vçjð. Tomçr darbîbâ un cilvçkiem ir arî citas îpaðîbas, tomçr to piesaiste izvçlçtajiem priekðmetiem ir ïoti raksturîga. Un, pat atceïoties no neuzmanîgiem pusaudþiem, kuru galvenie seksa notikumi vairs nav iestâjuðies grûtniecîbas stâvoklî, bet tâ uzplaukst. Ir iespçjams, ka bagâtas sievietes, kurâm ir darbs, ko viòi nevçlas nesaskaòot ar ðo darbîbu, uzòemas abortu. Protams, Polijas tiesîbu akti tos kavç, tâpçc viòiem jâmeklç padoms Vâcijas, Slovâkijas un Austrijas slimnîcâs.

Spartanol

Viòð neatstâj ðaubas par to, ka nevçlamas grûtniecîbas gadîjumâ bûtu svarîgi visu ierobeþot ar âtru paziòojumu "viòð bûtu domâjis". Un, ja kaprîzu gadîjumâ aborts bûtu jâaizliedz, protams, juridiski pieïaujamos periodos Polijas valdîbai bûtu jâïauj sievietei pârtraukt grûtniecîbu. Tomçr, kâ zinâms no vçstures, pat ja juridiskie nosacîjumi ir izpildîti, ârsti atsakâs veikt procedûru, pakïaujot pacientam lielu risku zaudçt veselîbu un ne tikai personu, bet arî otru bçrnu. Tas pats ir nepieòemama parâdîba.